Jaarvergadering donderdag 14 maart 2024

Uitnodiging voor alle leden van KBO Beringe.
Jaarvergadering donderdag 14 maart 2024 in de Wieksjlaag. Aanvang 13.30 uur.

AGENDA:

1. Opening door de voorzitter dhr. T. Truijen.
2. Kort woordje door kapelaan R. Maenen.
3. Notulen van de jaarvergadering van 09-03-2023.
Deze kunnen u op verzoek digitaal worden doorgestuurd en liggen ter inzage
tot 1 kwartier voor aanvang van de vergadering.
4. Jaarverslag 2023 van de secretaris dhr. W. Bruijnen.
5. Financieel jaarverslag 2023: digitale presentatie door penningmeester mevr. Th.         Janssen.
6. .Begroting 2024 door de penningmeester.
7. Verslag kascontrolecommissie, bestaande uit Elly van Logten, Hans van de Ven en ….Piet Sonnemans.
…Aftredend is Elly van Logten. Verkiezing nieuw lid van de commissie.
8 Bestuursverkiezing. Aftredend is Stan Teeuwen en herkiesbaar.
..Andere kandidaten dienen uiterlijk 2 x 24 uur voor aanvang van de vergadering
..schriftelijk bij het secretariaat te worden ingediend.
9 Ouderenadvisering.
10 Pauze met koffie/thee en vlaai.
11 Presentatie Wim Nijman van Steingood.
12 Rondvraag.
13 Muzikale bijdrage door Paul Sellers.

Graag opgeven t/m 08-03-2024 door onderstaande strook in te leveren bij
Wiel Bruijnen, Rubensstraat 1, Beringe of per Email kboberinge@gmail.com.
Klik hier voor meer info via de nieuwsbrief.